Parallel Bible results for Shìshījì 21:7

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Shìshījì 21:7

CUVP 7 Wǒmen jì zaì Yēhéhuá miànqián qǐshì shuō , bì bú jiāng wǒmen de nǚér gĕi Biànyǎmǐn rén wèi qī , xiànzaì wǒmen dāng zĕnyàng bànlǐ , shǐ tāmen shèngxia de rén yǒu qī ne . NIV 7 “How can we provide wives for those who are left, since we have taken an oath by the LORD not to give them any of our daughters in marriage?”