Parallel Bible results for Mǎtaìfúyīn 24:5

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Mǎtaìfúyīn 24:5

CUVP 5 Yīnwei jiānglái yǒu hǎoxiē rén mào wǒde míng lái , shuō , wǒ shì Jīdū , bìngqiĕ yào míhuò xǔduō rén . NIV 5 For many will come in my name, claiming, ‘I am the Messiah,’ and will deceive many.

Do Not Sell My Info (CA only)