Parallel Bible results for Mínshùjì 7:77

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Mínshùjì 7:77

CUVP 77 Liǎng zhǐ gōngniú , wǔ zhǐ gōng miányáng , wǔ zhǐ gōng shānyáng , wǔ zhǐ yī suì de gōng yánggāo zuò píngān jì . zhè shì é lán érzi pà jié de gōngwù . NIV 77 and two oxen, five rams, five male goats and five male lambs a year old to be sacrificed as a fellowship offering. This was the offering of Pagiel son of Okran.