Parallel Bible results for Spreuken 15

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Spreuken 15

SVV 1 Een zacht antwoord keert de grimmigheid af; maar een smartend woord doet den toorn oprijzen. NIV 1 A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. SVV 2 De tong der wijzen maakt de wetenschap goed; maar de mond der zotten stort overvloediglijk dwaasheid uit. NIV 2 The tongue of the wise adorns knowledge, but the mouth of the fool gushes folly. SVV 3 De ogen des HEEREN zijn in alle plaatsen, beschouwende de kwaden en de goeden. NIV 3 The eyes of the LORD are everywhere, keeping watch on the wicked and the good. SVV 4 De medicijn der tong is een boom des levens; maar de verkeerdheid in dezelve is een breuk in den geest. NIV 4 The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. SVV 5 Een dwaas zal de tucht zijns vaders versmaden; maar die de bestraffing waarneemt, zal kloekzinniglijk handelen. NIV 5 A fool spurns a parent’s discipline, but whoever heeds correction shows prudence. SVV 6 In het huis des rechtvaardigen is een grote schat; maar in des goddelozen inkomst is beroerte. NIV 6 The house of the righteous contains great treasure, but the income of the wicked brings ruin. SVV 7 De lippen der wijzen zullen de wetenschap uitstrooien; maar het hart der zotten niet alzo. NIV 7 The lips of the wise spread knowledge, but the hearts of fools are not upright. SVV 8 Het offer der goddelozen is den HEERE een gruwel; maar het gebed der oprechten is Zijn welgevallen. NIV 8 The LORD detests the sacrifice of the wicked, but the prayer of the upright pleases him. SVV 9 De weg der goddelozen is den HEERE een gruwel; maar dien, die de gerechtigheid najaagt, zal Hij liefhebben. NIV 9 The LORD detests the way of the wicked, but he loves those who pursue righteousness. SVV 10 De tucht is onaangenaam voor dengene die het pad verlaat; en die de bestraffing haat, zal sterven. NIV 10 Stern discipline awaits anyone who leaves the path; the one who hates correction will die. SVV 11 De hel en het verderf zijn voor den HEERE; hoeveel te meer de harten van des mensenkinderen? NIV 11 Death and Destruction lie open before the LORD— how much more do human hearts! SVV 12 De spotter zal niet liefhebben, die hem bestraft; hij zal niet gaan tot de wijzen. NIV 12 Mockers resent correction, so they avoid the wise. SVV 13 Een vrolijk hart zal het aangezicht blijde maken; maar door de smart des harten wordt de geest verslagen. NIV 13 A happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. SVV 14 Een verstandig hart zal de wetenschap opzoeken; maar de mond der zotten zal met dwaasheid gevoed worden. NIV 14 The discerning heart seeks knowledge, but the mouth of a fool feeds on folly. SVV 15 Al de dagen des bedrukten zijn kwaad; maar een vrolijk hart is een gedurige maaltijd. NIV 15 All the days of the oppressed are wretched, but the cheerful heart has a continual feast. SVV 16 Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat, en onrust daarbij. NIV 16 Better a little with the fear of the LORDthan great wealth with turmoil. SVV 17 Beter is een gerecht van groen moes, waar ook liefde is, dan een gemeste os, en haat daarbij. NIV 17 Better a small serving of vegetables with love than a fattened calf with hatred. SVV 18 Een grimmig man zal gekijf verwekken; maar de lankmoedige zal den twist stillen. NIV 18 A hot-tempered person stirs up conflict, but the one who is patient calms a quarrel. SVV 19 De weg des luiaards is als een doornheg; maar het pad der oprechten is wel gebaand. NIV 19 The way of the sluggard is blocked with thorns, but the path of the upright is a highway. SVV 20 Een wijs zoon zal den vader verblijden; maar een zot mens veracht zijn moeder. NIV 20 A wise son brings joy to his father, but a foolish man despises his mother. SVV 21 De dwaasheid is den verstandeloze blijdschap; maar een man van verstand zal recht wandelen. NIV 21 Folly brings joy to one who has no sense, but whoever has understanding keeps a straight course. SVV 22 De gedachten worden vernietigd, als er geen raad is; maar door veelheid der raadslieden zal elkeen bestaan. NIV 22 Plans fail for lack of counsel, but with many advisers they succeed. SVV 23 Een man heeft blijdschap in het antwoord zijns monds; en hoe goed is een woord op zijn tijd! NIV 23 A person finds joy in giving an apt reply— and how good is a timely word! SVV 24 De weg des levens is den verstandige naar boven; opdat hij afwijke van de hel, beneden. NIV 24 The path of life leads upward for the prudent to keep them from going down to the realm of the dead. SVV 25 Het huis der hovaardigen zal de HEERE afrukken; maar de landpale der weduwe zal Hij vastzetten. NIV 25 The LORD tears down the house of the proud, but he sets the widow’s boundary stones in place. SVV 26 Des bozen gedachten zijn den HEERE een gruwel; maar der reinen zijn liefelijke redenen. NIV 26 The LORD detests the thoughts of the wicked, but gracious words are pure in his sight. SVV 27 Die gierigheid pleegt, beroert zijn huis; maar die geschenken haat, zal leven. NIV 27 The greedy bring ruin to their households, but the one who hates bribes will live. SVV 28 Het hart des rechtvaardigen bedenkt zich, om te antwoorden; maar de mond der goddelozen zal overvloediglijk kwade dingen uitstorten. NIV 28 The heart of the righteous weighs its answers, but the mouth of the wicked gushes evil. SVV 29 De HEERE is ver van de goddelozen; maar het gebed der rechtvaardigen zal Hij verhoren. NIV 29 The LORD is far from the wicked, but he hears the prayer of the righteous. SVV 30 Het licht der ogen verblijdt het hart; een goed gerucht maakt het gebeente vet. NIV 30 Light in a messenger’s eyes brings joy to the heart, and good news gives health to the bones. SVV 31 Het oor, dat de bestraffing des levens hoort, zal in het midden der wijzen vernachten. NIV 31 Whoever heeds life-giving correction will be at home among the wise. SVV 32 Die de tucht verwerpt, die versmaadt zijn ziel; maar die de bestraffing hoort, krijgt verstand. NIV 32 Those who disregard discipline despise themselves, but the one who heeds correction gains understanding. SVV 33 De vreze des HEEREN is de tucht der wijsheid; en de nederigheid gaat voor de eer. NIV 33 Wisdom’s instruction is to fear the LORD, and humility comes before honor.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice