1 Chronicles 1:9 NIV

9 The sons of Cush: Seba, Havilah, Sabta, Raamah and Sabteka. The sons of Raamah: Sheba and Dedan.