9 Cush had Seba, Havilah, Sabta, Raamah, and Sabteca. Raamah had Sheba and Dedan.