9 Cush's sons: Seba, Havilah, Sabta, Raama, and Sabteca. Raama's sons: Sheba and Dedan.