Ezekiel 11:25 CJB

25 So I told the exiles everything ADONAI had shown me.