10 Yīnwei jīng shang shuō , rén ruò aì shēngmìng , yuàn xiǎng mĕi fú , xū yào jìnzhǐ shétou bù chū è yán , zuǐchún bù shuō guǐzhà de huà .