4 Yàlún cóng tāmen shǒu lǐ jiē guò lái , zhù le yī zhǐ niúdú , yòng diāokè de qìjù zuò chéng . tāmen jiù shuō , Yǐsèliè a , zhè shì lǐng nǐ chū Āijí dì de shén .