21 Yēhéhuá duì Móxī shuō , nǐ huí dào Āijí de shíhou , yào liúyì jiàng wǒ zhǐshì nǐde yīqiè qí shì xíng zaì fǎlǎo miànqián . dàn wǒ yào shǐ ( huò zuò rènpíng xià tóng ) tāde xīn gāng yìng , tā bì bùróng bǎixìng qù .