7 Wǒ yào yǐ nǐmen wèi wǒde bǎixìng , wǒ yĕ yào zuò nǐmen de shén . nǐmen yào zhīdào wǒ shì Yēhéhuá nǐmen de shén , shì jiù nǐmen tuōlí Āijí rén zhī zhòngdàn de .