Chūāijíjì 6:6

6 Suǒyǐ nǐ yào duì Yǐsèliè rén shuō , wǒ shì Yēhéhuá , wǒ yào yòng shēn chūlai de bǎngbì chóngchóng dì xíngfá Āijí rén , jiùshú nǐmen tuōlí tāmende zhòngdàn , bù zuò tāmende kǔ gōng .