1 Shuí rú zhìhuì rén ne . shuí zhīdào shìqing de jiĕ shì ne . rén de zhìhuì shǐ tāde liǎn fāguāng , bìng shǐ tāde liǎn shang de bào qì gǎibiàn .