9 Zaì nǐ yìshēng xū kōng de nián rì , jiù shì shén cì nǐ zaì rì guāng zhī xià xū kòng de nián rì , dāng tóng nǐ suǒ aì de qī , kuaì huó duó rì . yīnwei nà shì nǐ shēng qián , zaì rì guāng zhī xià laólù de shì shang suǒ dé de fēn .