4 Tāmen shuō , lái ba , wǒmen yào jiànzào yī zuò chéng hé yī zuò tǎ , tǎ dǐng tōng tiān , wéi yào chuányáng wǒmen de míng , miǎndé wǒmen fēnsàn zaì quán dì shàng .