3 Tāmen bǐcǐ shāngliang shuō , lái ba , wǒmen yào zuò zhuān , bǎ zhuān shāo tòu le . tāmen jiù ná zhuān dāng shítou , yòu ná shí qī dāng huīní .