6 Yēhéhuá shuō , kàn nǎ , tāmen chéngwéi yíyàng de rénmín , dōu shì yíyàng de yányǔ , rújīn jì zuò qǐ zhè shì lái , yǐhòu tāmen suǒ yào zuò de shì jiù méiyǒu bú chéngjiù de le .