8 Yàbólán jiù duì Luódé shuō , nǐ wǒ bùkĕ xiàng zhēng , nǐde mùrén hé wǒde mùrén yĕ bùkĕ xiàng zhēng , yīnwei wǒmen shì gǔròu ( yuánwén zuò dìxiōng ) .