We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
10 Nǐmen suǒyǒude nánzǐ , dōu yào shòu gēlǐ . zhè jiù shì wǒ yǔ nǐ , bìng nǐde hòuyì suǒ lì de yuē , shì nǐmen suǒ dàng zūnshǒu de .