13 Nǐ jia lǐ shēng de hé nǐ yòng yínzi mǎi de , dōu bìxū shòu gēlǐ . zhèyàng , wǒde yuē jiù lì zaì nǐmen ròutǐ shǎng zuò yǒngyuǎn de yuē .