19 Shén shuō , bú rán , nǐ qīzi Sǎlā yào gĕi nǐ shēng yī gè érzi , nǐ yào gĕi tā qǐmíng jiào Yǐsā . wǒ yào yù tā jiāndéng suǒ lì de yuē , zuò tā hòuyì yǒngyuǎn de yuē .