6 Shén zaì mèng zhōng duì tā shuō , wǒ zhīdào nǐ zuò zhè shì shì xīn zhōng zhèngzhí . wǒ yĕ lánzǔ le nǐ , miǎndé nǐ de zuì wǒ , suǒyǐ wǒ bùróng nǐ zhān zhe tā .