67 Yǐsā biàn lǐng Lìbǎijiā jìn le tā mǔqin Sǎlā de zhàngpéng , qǔ le tā wéi qì , bìngqiĕ aì tā . Yǐsā zì cōng tā mǔqin bú zaì le , zhè cái de le ānwèi .