1 Zaì Yàbólāhǎn de rìzi , nà dì yǒu yī cì jīhuāng . zhè shí yòu yǒu jīhuāng , Yǐsā jiù wàng Jīlāĕr qù , dào Fēilìshì rén de wáng Yàbǐmǐlè nàli .