Chuàngshìjì 25:34

34 Yúshì Yǎgè jiāng bǐng hé hóngdòu tāng gĕi le Yǐsǎo , Yǐsǎo chī le hē le , biàn qǐlai zǒu le . zhè jiù shì Yǐsǎo qīng kàn le tā zhǎngzǐ de míngfèn .