20 Jīlāĕr de mùrén yǔ Yǐsā de mùrén zhēngjing , shuō , zhè shuǐ shì wǒmen de . Yǐsā jiù gĕi nà jǐng qǐmíng jiào Āisè ( Āisè jiù shì xiāng zhēng de yìsi ) , yīnwei tāmen hé tā xiāng zhēng .