Chuàngshìjì 26:22

22 Yǐsā líkāi nàli , yòu wā le yīkǒu jǐng , tāmen bú wéi zhè jǐng zhēngjing le , tā jiù gĕi nà jǐng qǐmíng jiào Lìhébó ( jiù shì kuānkuò de yìsi ) . tā shuō , Yēhéhuá xiànzaì gĕi wǒmen kuānkuò zhī dì , wǒmen bì zaì zhè dì chāngshèng .