4 Jiāng yīngxǔ Yàbólāhǎn de fú cìgĕi nǐ hé nǐde hòuyì , shǐ nǐ chéngshòu nǐ suǒ jìjū de dì wéi yè , jiù shì shén cìgĕi Yàbólāhǎn de dì .