8 Tiān qǐ le liáng fēng , Yēhéhuá shén zaì yuán zhōng xíng zǒu . nà rén hé tā qīzi tīngjian shén de shēngyīn , jiù cáng zaì yuán lǐ de shùmù zhòng , duǒbì Yēhéhuá shén de miàn .