We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
27 Lābān duì tā shuō , wǒ ruò zaì nǐ yǎnqián mĕng ēn , qǐng nǐ réng yǔ wǒ tóng zhù , yīnwei wǒ yǐ suàn déng , Yēhéhuá cì fú yǔ wǒ shì wèi nǐde yuángù .