3 Lājié shuō , yǒu wǒde shǐnǚ Bìlā zaì zhèlǐ , nǐ kĕyǐ yǔ tā tóngfáng , shǐ tā shēng zǐ zaì wǒ xī xià , wǒ biàn yīn tā yĕ de háizi ( yuánwén zuò beì jiànlì ) .