We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
50 Nǐ ruò kǔdaì wǒde nǚér , yòu zaì wǒde nǚér yǐwaì Lìng qǔ qì , suī méiyǒu rén zhīdào , què yǒu shén zaì nǐ wǒ zhōngjiān zuò jiànzhèng .