We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
15 Yǐsǎo shuō , róng wǒ bǎ gēnsuí wǒde rén liú jǐ gè zaì nǐ zhèlǐ . Yǎgè shuō , hébì ne , zhǐyào zaì wǒ zhǔ yǎnqián mĕng ēn jiù shì le .