2 Yǎgè jiù duì tā jiā zhōng de rén bìng yīqiè yǔ tā tóng zaì de rén shuō , nǐmen yào chúdiào nǐmen zhōngjiān de waì bāng shén , yĕ yào zì jié , gēnghuàn yīshang .