3 Wǒmen yào qǐlai , shàng Bótèlì qù , zaì nàli wǒ yào zhù yī zuò tán gĕi shén , jiù shì zaì wǒ zāo nán de rìzi yīngyún wǒde dǎogào , zaì wǒ xíng de lù shàng bǎoyòu wǒde nà wèi .