30 Dǐshùn zúzhǎng , Yǐchá zúzhǎng , Dǐshān zúzhǎng . zhè shì cóng Hélìrén suǒ chū de zúzhǎng , dōu zaì Xīĕr dì , àn zhe zōngzú zuò zúzhǎng .