We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
11 Fǎlǎo de bēi zaì wǒ shǒu zhōng , wǒ jiù ná pútào jǐ zaì fǎlǎo de bēi lǐ , jiāng bēi dì zaì tā shǒu zhōng .