Chuàngshìjì 40:13

13 Sān tiān zhī neì , fǎlǎo bì tí nǐ chū jiàn , jiào nǐ guān fù yuán zhí , nǐ réng yào dì bēi zaì fǎlǎo de shǒu zhōng , hé xiānqián zuò tāde jiǔ zhèng yíyàng .