8 Dào le zǎochen , fǎlǎo xīnli bù ān , jiù chāi rén shào le Āijí suǒyǒude shùshì hé bóshì lái . fǎlǎo jiù bǎ suǒ zuò de mèng gàosu tāmen , què méiyǒu rén néng gĕi fǎlǎo yuán jiè .