45 Tā bì zaì hǎi hé róng mĕi de shèng shān zhōngjiān shèlì tā rú gōngdiàn de zhàngmù . ránér dào le tāde jiéjú , bì wú rén néng bāngzhu tā .