We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
28 Zhǐyǒu yī wèi zaì tiān shǎng de shén néng xiǎnmíng àomì de shì . tā yǐ jiāng rìhòu bì yǒude shì zhǐshì ní bù Jiǎní sā wáng . nǐde mèng hé nǐ zaì chuáng shǎng nǎo zhōng de yìxiàng shì zhèyàng ,