28 Zhǐyǒu yī wèi zaì tiān shǎng de shén néng xiǎnmíng àomì de shì . tā yǐ jiāng rìhòu bì yǒude shì zhǐshì ní bù Jiǎní sā wáng . nǐde mèng hé nǐ zaì chuáng shǎng nǎo zhōng de yìxiàng shì zhèyàng ,