21 Wǒ zhēng dǎogào de shíhou , xiānqián zaì yìxiàng zhōng suǒ jiàn de nà wèi jiā bǎi liè , fèng méng xùn sù fēi lái , yuē zaì xiàn wǎn jì de shíhou , àn shǒu zaì wǒ shēnshang .