19 Qiú zhǔ chuí tīng , qiú zhǔ shèmiǎn , qiú zhǔ yīngyún er xíng , wèi nǐ zìjǐ búyào chíyán . wǒde shén a , yīn zhè chéng hé zhè mín dōu shì chēngwèi nǐ míng xià de .