27 Zhǐyào nǐmen xíngshì wéirén yǔ Jīdū de fúyin xiāngchèn . jiào wǒ huò lái jiàn nǐmen , huò bú zaì nǐmen nàli , kĕyǐ tīngjian nǐmen de jǐngkuàng , zhīdào nǐmen tóng yǒu yī ge xīnzhì , zhàn lì dé wĕn , wèi suǒ xìn de fúyin qíxīn nǔlì .