18 Wǒ quàn le tí duō dào nǐmen nàli qù , yòu chāi nà wèi xiōngdi yǔ tā tóng qù . tí duō zhàn guo nǐmen de piányi ma . wǒmen xíngshì , bù tóng shì yī ge xīnlíng ma . bù tóng shì yī ge jiǎo zōng ma . ( xīnlíng huò zuò Shènglíng ) .