20 Wǒ pà wǒ zaì lái de shíhou , jiàn nǐmen bù hé wǒ suǒ xiǎngwàng de , nǐmen jiàn wǒ yĕ bù hé nǐmen suǒ xiǎngwàng de . yòu pà yǒu fēn zhēng , jídù , nǎonù , jiédǎng , huǐbàng , cái yán , kuángào , hùnluàn de shì .