24 Ruò dōu zuò xiānzhī jiǎng dào , ǒurán yǒu bù xìn de , huò shì bù tōng fāngyán de rén jìnlái , jiù beì zhòngrén quàn xǐng , beì zhòngrén shĕn míng .