26 Dìxiōng men , zhè què zĕnmeyàng ne . nǐmen jùhuì de shíhou , gèrén huò yǒu shīgē , huò yǒu jiàoxun , huò yǒu qǐshì , huò yǒu fāngyán , huò yǒu fān chūlai de huà . fán shì dōu dāng zào jiù rén .